top of page
MANIFEST DE D-RECERCA PRECÀRIA EN DEFENSA
D'UNS CONTRACTES PREDOCTORALS DIGNES

No som estudiants, som treballadores!

La situació actual d’ambigüitat legal, amb una gran varietat de contractes predoctorals (convocatòries catalanes, espanyoles, europees, privades, de projecte, etc.) i amb un sector de les doctorandes que no són retribuïdes per jornades completes i de concepte predoctoral (per exemple, beques de col•laboració amb departaments de mitja jornada o professorat associat), dificulta el desenvolupament de les nostres carreres investigadores i el reconeixement dels nostres drets laborals com a treballadores de l’àmbit de la recerca i la docència i, per tant, ens condemna a la precarietat.

La realitat del personal investigador ens impedeix identificar-nos com PIF (Personal Investigador en Formació): d'una banda som personal qualificat (mitjançant una titulació de Màster), pel que se'ns hauria de reconèixer com a professionals de ple dret en el nostre camp; de l'altra, la formació és continuada al llarg de la carrera investigadora, de manera que no té sentit aplicar aquesta categorització només al personal predoctoral.

Tenim assignades una sèrie de tasques addicionals a la pròpia recerca (docència, direcció i coordinació de projectes, gestió burocràtica i administrativa, etc.) que sovint no són contemplades formalment en la nostra contractació. I, malgrat les duem a terme, seguim lluny d’equiparar-nos a la resta del Personal Docent Investigador (PDI), tant a nivell de salari com de drets laborals. A més, la Llei de la Ciència (2011) que preveia, a la seva disposició addicional 2ª, l'aprovació d’un nou estatut per als contractes de Personal Investigador Predoctoral (PIP) a nivell estatal, ha quedat en paper mullat.

Aquesta situació es reprodueix arreu de les universitats i centres de recerca catalanes. Ens dirigim, per això, a la Generalitat de Catalunya i als corresponents òrgans de govern i de gestió de la recerca al nostre territori, per exposar les següents reivindicacions.

No som estudiants, som treballadores, i com a tals demanem:

1.    Uniformitat dels contractes: Un contracte únic per a totes les contractades predoctorals independentment de les convocatòries. Els contractes de personal investigador predoctoral han de ser equiparables a la resta de contractes de personal docent i investigador (PDI), en quant a drets i deures laborals:


     a. Cap contracte de pràctiques per a personal investigador predoctoral. Les investigadores predoctorals som personal professional especialitzat (titulat), no en pràctiques.
     b. Desenvolupament de l’estatut propi, amb una categoria professional per al Personal Docent Investigador Predoctoral (PDI-P), com es va definir a la Llei de la Ciència.


2.    Un salari equiparable a la mateixa categoria laboral (equivalent a la mitjana de la UE).


3.    Matrícules i cursos gratuïts (o preu simbòlic): Cap investigadora predoctoral hauria de pagar per fer la seva tasca. En aquest sentit, demanem la supressió de les taxes de doctorat amb caràcter universal.


4.    Negociació conjunta: Establir diàleg entre la institució i el col·lectiu predoctoral de Catalunya, convidant a les assemblees i altres col·lectius a participar activament en la negociació d’aquestes demandes.


5.    Dret universal a la targeta sanitària europea per a totes les investigadores predoctorals, independentment de la seva situació laboral concreta.


6.    Indemnització per acomiadament.


7.    Un model de contractació postdoctoral més clar i més concret que clarifiqui la carrera investigadora i aposti per opcions d’estabilització que possibilitin poder continuar fent recerca a casa nostra.

bottom of page